B2 Seznamte se s generací Y

Garant panelu: PhDr. Eva Veisová Ph.D., Jakub Malý

1. 2. 16:40


Generace Y – jak na ně a jak s nimi

Jakub Malý, Eva Veisová

Anotace

Obsah: výsledky výzkumu Ipsosu na věkové skupině 18-30 let – jak žijí, co konzumují, jaké mají postoje atd. Jak se odlišují od ostatních skupin populace.

Sonda do uvažování české mladé generace

Mgr. Lukáš Vynikal

Anotace

Co je důležité pro dnešní mladé lidi?
Čeho chtějí dosáhnout?
Z čeho mají obavy?
Jaké uznávají hodnoty?
Co je v dnešním fragmentovaném světě spojuje?
Jak se vyrovnávají s dnešním „digitalizovaným“ světem?
Jak k nim a jak s nimi hledat cestu?

Životní styl mladých Čechů a jejich specifika v přístupu k sociálně politickému dění a k občanské angažovanosti

Eva Králová

Anotace
V rámci svého příspěvku bych nejprve ráda představila životní styl mladých Čechů v porovnání s obecnou populací: jaká jsou jejich specifika rozložení potřeb od života a v hodnotových prioritách, a jak se to promítá do mladého pojetí úspěchu, statusu a aspirací.
Mimo jiné bych tak například poukázala na to, jak je mladé vnímání statusu méně zaměřeno na hmotné věci a mocenské struktury, ale více reflektuje individualismus, osobnostní charakter úspěšného člověka a jeho "bohatství" v podobě zážitků, vzdělání a určitého charismatu.
Dále ukážu, jak tento hodnotový kontext doplněný o specifika jejich přístupu k mediím a k informacím obecně, ovlivňuje i to, jaké sociálně-politické události považují za důležitější než ostatní generace.
Tento kontext, kterému by se věnovala první část mé prezentace, se promítá i do mladého přístupu k občanské angažovanosti a do motivací k politickému aktivismu, čímž se tematicky přesouvám do více akademické části mé práce ohledně výzkumu mladé české generace, kterým se zabývám v rámci mé dizertace.
V závěru své prezentace bych tak ráda představila specifika mladé občanské angažovanosti, na které upozorňují současné zahraniční studie a která se objevují i v datech výzkumu Občanská angažovanost 2015, na jejímž sběru se agentura TNS taktéž podílela, a která mám díky tomu k dispozici i v napojení na obecná data o životním stylu jednotlivých generací z TNS výzkumu Lifestyle.
Celou prezentaci bych pak uzavřela představením mého kvalitativního přístupu ke studiu sociálně-psychologických aspektů vedoucích k dnešní mladé angažovanosti v podobě politického aktivismu. Po uvedení hlavních cílů mé dizertační práce a zvolené metodologie bych uvedla i několik prvních poznatků, hypotéz a zajímavostí, které vyplývají z několika desítek hloubkových rozhovorů s mladými českými aktivisty, které proběhly v 2. polovině roku 2016.
Z metodologického hlediska se celý příspěvek opírá o data z několika rozsáhlých kvantitativních výzkumu z let 2011,2012,2013 a 2016 vypovídající o generaci 15-26 let. V každém z uvedených roků se jedná o data ze vzorku více než 2000 respondentů vybraných jako representativní vzorek obecné populace 15-26 let na základě kvótního výběru, kde sledovanými charakteristikami jsou krom věku také pohlaví, regionální rozložení a vzdělání. Sběr dat probíhal prostřednictvím samovyplňujícího online dotazníku. Všechny tyto poznatky jsou vždy doplněny ještě o několik desítek hloubkových kvalitativních rozhovorů, ze kterých vzniklo i několik video-portrétů, jejichž ukázky bych také ráda využila v průběhu prezentace.
Data k výzkumu Občanská angažovanost 2015 pak čítají více než 3000 respondentů z obecné populace ve věku 15-65 let, taktéž vybrané prostřednictvím kvótního výběru a taktéž sbírané prostřednictvím samovyplňujícího online dotazníku.
V závěru pak využiji některé z prvních závěrů z kvalitativního výzkumu mezi politickými aktivisty, na kterých jsem se v roce 2016 podílela v rámci širšího výzkumného projektu vedeného Ondřejem Císařem: "Activism in hard times and the image of ´The other´", ve 4 oblastech ČR (Praha, Plzeň, Brno, Ústí nad Labem), vybraných tak, aby zastupovaly odlišné sociálněekonomické prostředí, ze kterého vznikají různé formy a témata politického aktivismu.

Generace Millenials

Kamil Kunc

Anotace

Průzkum je kombinací kvalitativního a kvantitativního přístupu a jsou v něm porovnávány dvě po sobě jdoucí generace v České republice. Generace milleniálů ve věku 15-35 let a generace X ve věku 36-55 let. Průzkum se zabývá životními postoji a názory a postoji k celospolečenským otázkám. Věnuje se také způsobům trávení volného času, způsobům komunikace a vztahu k hudbě. Zabývá se sledováním médií, využíváním sociálních sítí a zkoumá používání jednotlivých zařízení při přístupu k obsahu na internetu. Průzkum zahrnuje také fenomén Youtube a youtuberů, zkoumá nákupní chování a obsahuje  kapitolu o studiu a zaměstnání. Studie se věnuje také nakupování a reklamě. Výsledky průzkumu jsou využitelné pro širokou škálu komerčních i nekomerčních aktivit a dávají praktický návod k tomu, jak pracovat a komunikovat s milleniály.

Úvod > B2 Seznamte se s generací Y